Vedtægter for Foreningen For Moderne Modeltog:

§ 1. Navn og tilhørsforhold

 1. Foreningens navn er: Foreningen for Moderne Modeltog, foreningens navn forkortes FFMM.

 2. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune

 3. Foreningen er stiftet den 13-03-2013.

 

§ 2. Formål

Foreningen "Foreningen For Moderne Modeltog" tilbyder interesserede mulighed for

 1. at øge interessen for og formidle viden om modeljernbane drift på moduler i størrelsesforholdet 1:87, H0/DCC jævnstrøm over for klubbens medlemmer.

 2. at give medlemmerne mulighed for at mødes og afholde kørsel arrangementer eller andet relevant i henhold til punkt 1.

 

§ 3. Medlemskab

 1. Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål og er fyldt 18 år.

 2. Medlemskab er gældende til udgang januar efterfølgende år.

 3. Prøveperiode på 6 måneder fra oprettelse af medlemskab. Bestyrelsen godkender prøvemedlemmer efter 6 måneder.

§ 3.2 Indmeldelse

  1. Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden.

  2. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet.

  § 3.3 Udmeldelse

   1. medlemskabet ender ved udmeldelse i skriftlig form, med en frist på 6 uger inden årets udgang, Udmeldelse sendes til formanden for FFMM enten i skriftlig form i et brev eller som email.

   2. ved manglende betaling senest den 01 februar for indeværende år.

   3. ved foreningsskadelig opførsel eller ekslusion.

   4. ved sletning af medlemslisten på grund af manglende betaling eller ved død.

    

   § 4. Kontingent/finansiering

   1. Det årlige kontingent fastlægges af generalforsamlingen.

   2. Kontingent gælder for kalenderåret og opkræves forud for hvert regnskabsår.

   3. Kontingentopkrævning udsendes primo kalenderåret af kasseren.

   4. Kontingent skal indbetales rettidigt senest den 01 februar for indeværende år. Ved ikke rettidig indbetaling anses medlem for udmeldt

   5. Foreningen hæfter ikke for privat materiel anvendt ved forenings arrangementer.

   6. De enkelte medlemmer kan ikke på nogen måde forpligte klubben uden bemyndigelse fra bestyrelsen.

   For forpligtelser påtaget af klubben hæfter dennes formue, og intet krav kan gøres gældende mod de enkelte medlemmer og bestyrelsen.

    

   § 5. Økonomi

   1. Regnskabsåret for ” Foreningen for Moderne Modeltog” er kalenderåret.

   2. Alle medlemmer betaler kontingent, som skal være indbetalt senest den 01 februar det pågældende år.

   3. Størrelsen af kontingentet bestemmes på generalforsamlingen.

   4. Regnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

    

   § 6. Generalforsamlingen

   1. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel gennem skriftlig indkaldelse ved brev/e-mail.

   2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

   3. Dagsorden vedlægges indkaldelse.

   4. Konkrete forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

   5. Forslagsstiller fremlægger personligt sit forslag på generalforsamlingen.

   6. Generalforsamling kan afholdes delvis eller helt virtuelt, under forudsætning at medlemmer som ikke har virtuelt udstyr tilbydes mulighed for at deltage fysisk.

    § 7. Dagsorden

    1. Valg af dirigent

    2. Bestyrelsens beretning

    3. Regnskab for det forgangne år til godkendelse

    4. Behandling af indkomne forslag

    5. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år

    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

    7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant

    8. Eventuelt

    § 8. Stemmeret og afstemning

    1. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent og prøvemedlemmer, har ikke stemmeret.

    2. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

    3. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

    4. Forslag til opløsning af foreningen eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 9.

    5. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

    § 9. Ekstraordinær generalforsamling

    1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

    2. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen.

    3. Kun medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder, kan deltage i anmodning og afstemning.

    4. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæring.

    5. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er angivet i dagsorden.

    6. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsendte begæring.

    7. Ekstraordinær generalforsamling begyndes med valg af dirigent.

    8. Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel gennem skriftlig indkaldelse ved brev/e-mail.

    § 10. ”Foreningen for Moderne Modeltog”s bestyrelse

    1. ” Foreningen for Moderne Modeltog”s daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

    2. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

    3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

    4. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

    5. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

    6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og sekretær vælges ulige år og kasserer vælges lige år.

    7. Valg til bestyrelsen er gældende indtil næste generalforsamling, hvor punktet ”valg af bestyrelsesmedlemmer” er på dagsorden.

    8. Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, som indtræder for resten af valgperioden i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indenfor valgperioden.

    9. For at være valgbar, skal den foreslåede person være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

    10. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og funktionsbeskrivelse på sit første bestyrelsesmøde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

    11. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

    12. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

    13. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

    14. Tegningsret for foreningen har formanden.

    § 11. Vedtægtsændringer

    1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling når forslaget i sin fulde ordlyd sammen med skriftlig motivation er udsendt så det foreligger hos medlemmerne med samme varsel som indkaldelsen.

    2. Forslag til vedtægtsændringer som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. januar sammen med en skriftlig motivation for forslaget. Forslag og motivation skal udsendes som anført ovenfor.

    3. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

    4. Forslag til ændringer skal fremlægges på generalforsamling af forslagstiller.

    § 12. Opløsning

    1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamlingmed kun dette ene punkt på dagsorden, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmerer er repræsenteret, og 3/4 af de afgivne stemmer er herfor. Opnås 3/4 stemmer for en opløsning, men uden 2/3 medlemsrepræsentation, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor der blandt de fremmødte skal skal opnås 3/4 stemmer for forslaget.

    2. Foreningens aktiver realiseres og overskuddet går til Kolding Sygehus Hospitalsklovne.

    § 13. Datering

     

    1. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13.03.2013

    2. Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 17.02.2016

    3. Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 11-02-2021

    4. Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 03-02-2022